Thực hiện theo kế hoach hoạt động y tế, để đảm bảo theo dõi, phân loại và chăm sóc sức khỏe cho học sinh trong nhà trường, trường TH Nga My I đã phối hợp mời phòng khám đa khoa ...